Ruralisme o Barbàrie

558

Por Gustavo Duch

Es diu que el 2050 el 70% de la població viurà a les grans ciutats. Qui alimentarà aquesta bèstia?

Quan es parla del problema demogràfic de Catalunya es presenten aquestes dades: en el medi rural, que ocupa el 88% del territori, hi viu el 34% de la població, cosa que vol dir que, aproximadament, a les zones rurals hi habiten unes 90 persones per km². Un exemple extrem seria el poble de Susqueda, on tenim 97 persones per una superfície total de 50 km², prop de dues persones per km². Però què pensen vostès si mirem l’altra cara de les mateixes xifres? A Catalunya, gairebé cinc milions de persones viuen en ciutats amb una densitat mitjana de 1.300 persones compartint el mateix quilòmetre quadrat. En el cas extrem de Barcelona, amb 100 km² d’extensió, només el doble de superfície que Susqueda, enllaunades com gallines d’una granja intensiva, 15.000 persones conviuen en un espai d’un km².

La primera mirada presenta el problema de la despoblació rural, que en l’àmbit estatal equival al ja famós La España vacía. En la segona mirada, el que jo vull visibilitzar és el problema de La España llena o, en general, el fabulós problema de la superpoblació, sobretot si parlem en termes de contaminació, com s’està fent aquests dies a Madrid en la Cimera del Canvi Climàtic.

M’agrada recórrer a les tesis de la fisiocràcia –del grec, “el govern de la naturalesa”–, una escola de pensament del segle XVIII que defensava que només en les activitats agrícoles és possible que el resultat obtingut sigui superior als recursos utilitzats en la producció. Totes les altres activitats, com ara la indústria o el turisme, pels fisiòcrates són estèrils, simplement transformen materials.

Un pagès que planta una diminuta llavor de tomàquet i cuida del creixement de la tomaquera produirà 15 o 25 tomàquets. Una fàbrica de cotxes, en canvi, no produeix cotxes, transforma materials i els hi dóna forma de cotxes. Potser sona una mica provocatiu, però és bastant obvi que de forma global podem afirmar que les grans ciutats allunyades de l’agricultura, climàticament parlant, són contaminadores netes, ja que per si mateixes no són capaces de produir ni aliments ni altres formes d’energia. De fet, per mantenir-les amb vida, i tal com l’escriptor John Burroughs ja explicava a cavall entre el XIX i el XX, “un cabal fresc d’humanitat entra a les ciutats constantment des del camp, i un cabal no tan fresc flueix de tornada al camp; és sang arterial quan entra i sang venosa quan retorna”.

En les cimeres i informes del canvi climàtic es parla molt de la necessitat de modificar les nostres dietes, de reduir els consums energètics, de reduir el transport… però es diu molt poc o gens que tot això no serà possible si no tornem a un equilibri demogràfic sensat que passa per valorar el medi rural i la seva activitat principal, l’agricultura. No podem admetre ni donar per bona –perquè de fet serà científicament impossible– l’estimació que diu que el 2050 el 70% de la població viurà a les grans ciutats. Qui alimentarà aquesta bèstia? Com gestionarem les colossals excrecions d’aquest Leviatan?

El manteniment amb vida de les ciutats ja és actualment un dels grans responsables de la crisi climàtica. En concret, i segons dades d’ONU-Habitat, les ciutats consumeixen el 78% de l’energia mundial i produeixen al voltant del 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. De fet, si creuem aquestes dades amb les xifres de l’IPPC (Panel Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic) on ens expliquen que les emissions relacionades amb el conjunt del sistema alimentari representen el 37% de les emissions totals, podem lligar caps i treure una conclusió òbvia: una bona part de la crisi climàtica es concreta en un sistema alimentari intensiu –sense persones als territoris–, dependent del petroli i molt contaminant, obligat a viatjar constantment per tot el món per subministrar menjar a les superpoblacions residents a les ciutats impossibilitades de producció alimentària.

I com que tot són polítiques i cultura urbanocèntriques, el que tenim és una brutal realitat amagada entre bastidors. Per això, com ens agrada dir a molta gent, “Ruralisme o barbàrie”.

En castellano

Cuando se habla del problema demográfico de Cataluña se presentan estos datos: en el medio rural, que ocupa el 88% del territorio, vive el 34% de la población, lo que significa que, aproximadamente, en las zonas rurales habitan unas 90 personas por km². Un ejemplo extremo sería el pueblo de Susqueda, donde tenemos 97 personas para una superficie total de 50 km², cerca de dos personas por km². ¿Pero qué piensan ustedes si miramos la otra cara de las mismas cifras? En Cataluña, casi cinco millones de personas viven en ciudades con una densidad media de 1.300 personas compartiendo el mismo kilómetro cuadrado. En el caso extremo de Barcelona, con 100 km² de extensión, sólo el doble de superficie que Susqueda, enlatadas como gallinas de una granja intensiva, 15.000 personas conviven en un espacio de un km².

La primera mirada presenta el problema de la despoblación rural, que en el ámbito estatal equivale al ya famoso La España vacía. En la segunda mirada, lo que yo quiero visibilizar es el problema de La España llena o, en general, el fabuloso problema de la superpoblación, sobre todo si hablamos en términos de contaminación, como se está haciendo estos días en Madrid en la Cumbre del Cambio Climático.

Me gusta recurrir a las tesis de la fisiocracia -del griego, “el gobierno de la naturaleza”-, una escuela de pensamiento del siglo XVIII que defendía que sólo en las actividades agrícolas es posible que el resultado obtenido sea superior a los recursos utilizados en la producción. Todas las otras actividades, tales como la industria o el turismo, por los fisiócratas son estériles, simplemente transforman materiales. Un campesino que planta una diminuta semilla de tomate y cuida del crecimiento de la tomatera producirá 15 o 25 tomates. Una fábrica de coches, en cambio, no produce coches, transforma materiales y les da forma de coches.

Quizá suena un poco provocativo, pero es bastante obvio que de forma global podemos afirmar que las grandes ciudades alejadas de la agricultura, climáticamente hablando, son contaminadoras limpias, ya que por sí mismas no son capaces de producir ni alimentos ni otras formas de energía. De hecho, para mantenerlas con vida, y tal como el escritor John Burroughs ya contaba a caballo entre el XIX y el XX, “un caudal fresco de humanidad entra en las ciudades constantemente desde el campo, y un caudal no tan fresco fluye de vuelta al campo, es sangre arterial cuando entra y sangre venosa cuando retorna “.

En las cumbres e informes del cambio climático se habla mucho de la necesidad de modificar nuestras dietas, de reducir los consumos energéticos, de reducir el transporte… pero se dice muy poco o nada que todo esto no será posible si no volvemos a un equilibrio demográfico sensato que pasa por valorar el medio rural y su actividad principal, la agricultura. No podemos admitir ni dar por buena -porque de hecho será científicamente imposible- la estimación que dice que en 2050 el 70% de la población vivirá en las grandes ciudades. ¿Quién alimentará esta bestia? ¿Cómo gestionaremos las colosales excreciones de este Leviatán?

El mantenimiento con vida de las ciudades ya es actualmente uno de los grandes responsables de la crisis climática. En concreto, y según datos de ONU-Hábitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, si cruzamos estos datos con las cifras del IPPC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) donde nos explican que las emisiones relacionadas con el conjunto del sistema alimentario representan el 37% de las emisiones totales, podemos atar cabos y sacar una conclusión obvia: una buena parte de la crisis climática se concreta en un sistema alimentario intensivo -sin personas en los territorios-, dependiente del petróleo y muy contaminante, obligado a viajar constantemente por todo el mundo para suministrar comida a las superpoblaciones residentes en las ciudades imposibilitadas de producción alimentaria.

Y como todo son políticas y cultura urbanocéntricas, lo que tenemos es una brutal realidad escondida entre bastidores. Por eso, como nos gusta decir a mucha gente, “ruralismo o barbarie”.

Compartir

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here